Zpráva české překladatelky o pobytu na Ukrajině z roku 1961

Česko-ukrajinské vztahy jsou dnes na mezistátní úrovni pevnější a vřelejší než kdykoli dříve. Hlava českého státu i jeho vláda a parlament jsou v podpoře bojující Ukrajiny zajedno a dávají to zřetelně najevo. Takový postoj ostatně zastává většina evropských zemí. Nevíme samozřejmě, zda tento stav bude tak dlouhodobý, jak bychom si to rozhodně přáli.

Kaštany v Kyjevě 1960
Jaro 1960 v Kyjevě - rozkvetlé kaštany

Historik se při sledování současného stavu vztahů mezi Českou republikou a Ukrajinou samozřejmě skoro neustále dívá zpět. Poměřuje současnou realitu s událostmi dob nedávných i vzdálenějších. Často přitom může využít vlastní vzpomínky, které v mém případě sahají do počátku šedesátých let minulého století.

Na jaře roku 1961 bylo mně šest a půl, mé sestřičce pak teprve čtyři roky. A stala se zvláštní věc: naše maminka odjela na čas do Kyjeva. Bylo to pár týdnů po letu Jurije Gagarina do vesmíru a v Kyjevě jezdilo už půl roku metro. Podle maminčiných vzpomínek zde také rezonovalo zavraždění konžského premiéra Patrice Lumumby. Důležitější byly však pokusy mladých ukrajinských tvůrců oživit místní kulturu a její vztahy k okolnímu světu. Rozbíhal se trend tzv. šedesátnictví a pokusy o vyvedení ukrajinské kultury a společenského myšlení z jejich provinčnosti. Na obzoru už byl 22. sjezd sovětské komunistické strany, který pokročil v procesu destalinizace.

O Kyjevě a o Ukrajině jsme tehdy věděli pramálo. Přečkali jsme dobu maminčiny nepřítomnosti v týdenní mateřské škole v pražské Tróji – přímo úžasný dojem tam na mne udělaly kvetoucí kosatce. Pak se maminka vrátila i s dárky a vše bylo náhle zase normální a jak má být.

O cíli maminčiny poznávací cesty jsme samozřejmě skoro nic nevěděli a pochopili jsme to hlavní až později, byť některé detaily zůstávaly nejasné, a to i po nalezení určitých informací v kyjevském časopise Literaturna hazeta. Ale teprve nedávno jsem měl možnost přečíst si v litoměřickém depozitáři Literárního archivu Památníku národního písemnictví dvoustránkovou strojopisnou zprávu o této cestě. Tento dokument, který se po více než šesti desetiletích už stal historickým pramenem, nepostrádá zajímavost. Otiskuji proto jeho text, a to bez zkracování a textových úprav. Rozdělil jsem pouze některé příliš dlouhé odstavce do kratších úseků.

 

Zpráva o studijním pobytu na Ukrajině

Ve dnech 14. května – 4. června 1961 jsem vykonala studijní cestu do Kyjeva a Lvova, kde jsem byla hostem Svazu ukrajinských spisovatelů. Účelem cesty bylo seznámit se s literárními poměry na Ukrajině a se současnou kulturní problematikou této země a navázat těsnější kontakt s autory, které překládám nebo hodlám překládat.

Ludmila Zilynská
Fotografie L. Zilynské byla otištěna v kyjevských novinách Literaturna hazeta

Kyjevské ústředí Svazu spisovatelů a jeho lvovská odbočka mi vyšly v těchto snahách všemožně vstříc. Prohlídkou obou měst, návštěvou muzeí a divadel jsem získala bohatší představu o rázu ukrajinské kulturní tradice, rozmluvy s četnými spisovateli, kritiky a literárními historiky mi přiblížily povahu dnešního literárního dění na Ukrajině.

Ze své strany jsem se snažila podat svým hostitelům informace o současném stavu české kultury, upozorňovat je na zjevy a hodnoty pro ně dosud neznámé, na potřebu dalšího sblížení, jež by překlenulo značné rozdíly, které ještě existují mezi oběma literaturami zvláště v otázkách umělecké metody a stylu.

V rámci svého kyjevského pobytu jsem navštívila okresní město Bílou Cerkev a Ševčenkovu mohylu u Kaněva, kde jsem se zúčastnila velkých oslav básníkovy památky. Byla jsem také pozvána na vědeckou konferenci o básníkovi, kde jsem vyslechla několik přednášek.

Můj celkový dojem z návštěvy je velmi dobrý, zejména mne potěšily viditelné příznaky rychlého růstu ukrajinské literatury, výtvarného umění a hudby. Tento vývoj nesporně ovlivní v dalších letech také ukrajinsko-československé kulturní styky a vynutí si jejich rozšíření. Zájem o českou a slovenskou kulturu je na Ukrajině veliký, naše národy se zde těší velké sympatii a obdivu. Bylo by velmi nesprávné, kdybychom velkoryse přehlédli tyto sympatie a nesnažili se obohatit kulturní snažení tohoto národa hodnotami, ke kterým jsme se dopracovali.

Bohužel jsou však kulturní styky mezi oběma zeměmi stále ještě nepostačující a sporadické. Není zcela pravidelný přísun knih v obou směrech, překládání z české a slovenské literatury do ukrajinštiny se teprve v poslední době začíná usměrňovat k hodnotám nejcennějším, na Ukrajině se dosud málo ví o československém výtvarném a divadelním umění, o české a slovenské hudbě. Na druhé straně ani český člověk nemá žádnou představu o nejlepších vymoženostech současné ukrajinské kultury – hudby, baletu, malířství a grafiky, divadla. Mezi sousedy je taková neznalost jistě nenormální. Je možno ji odstranit jen řadou promyšlených a koordinovaných akcí.

Shodli jsme se s ukrajinskými přáteli na tom, že by mělo dojít v nejbližších letech k bohatší výměně divadelních souborů (z ukrajinské strany bych doporučovala zvláště balet) a hudebních těles (soubor písní a tance, popř. komorní soubory a sólisté). Měly by být uspořádány výstavy výtvarných prací, na nichž by se z ukrajinské strany měla představit zejména mladší generace výtvarníků, nesporně velmi nadaná a přibližující se k našemu výtvarnému cítění.

Kočárky v Kyjevě 1960

Promyšlené akce, směřující ke vzájemnému poznání, by bylo třeba organizovat zejména k r. 1964, kdy uplyne nejen 150 let od Ševčenkova narození (výročí bude oslavováno v rámci UNESCA), nýbrž i 150 let od zahájení česko-ukrajinské literární spolupráce (první zmínka o ukrajinské literatuře v Čechách, první básnický překlad z ukrajinštiny do češtiny). Tyto všechny akce by bylo nejlépe zajistit kulturní dohodou mezi oběma zeměmi.

Pokud jde o literární styky v užším smyslu, je nutno aktivizovat informaci o obou literaturách ve svazovém tisku obou zemí (naše Literární noviny nevěnují ukrajinské literatuře zatím skoro žádnou pozornost). Bylo by dobře pozvat do Československa nejlepší ukrajinské překladatele z české a slovenské literatury, kteří v těžkých podmínkách (nedostatečná informace a přístup k pramenům, nedostatek lexikografických pomůcek) udělali pro nás v posledních letech kus dobré práce. Jsou mezi překladateli z češtiny i jednotlivci vynikajících kvalit, kteří by mohli svou účastí přispět i na našich teoretických překladatelských jednáních.

Je také žádoucí, aby docházelo k mnohem častějším vzájemným návštěvám našich a ukrajinských spisovatelů, aby byl mezi nimi navázán skutečný pracovní styk a osobní známosti, které jsou samy o sobě důležitým předpokladem šíření ideových a uměleckých hodnot. Pozornějším vztahem k tomuto národu a literatuře, která má před sebou významnou budoucnost, přispějeme k výstavbě našeho vlastního kulturního zítřku.

V Praze 14. června 1961

Ludmila Zilynská

 

Doprava v Kyjevě
Kyjevská doprava 1960

Po pozorném přečtení tohoto textu vidíme, že o samotném pobytu je tu pojednáno jen stručně. Zpráva je zaměřena spíše na úvahy o možných cestách k prohloubení kulturních vztahů mezi Československem a Ukrajinou. Nejedná se přitom jen o literaturu a překladatelství, ale také o jiné umělecké oblasti. Zajímavá je nesporně ještě jedna věc: v textu nejsou ani jednou použita slova „sovětský“ či „socialistický“ – jako by se jim autorka zcela záměrně vyhnula a jako by Ukrajina existovala sama o sobě, bez sovětského imperiálně-koloniálního kontextu.

Ocenit lze nejen už zmíněnou celistvost pohledu pisatelky na kulturní problematiku, ale i rysy koncepčního uvažování směřujícího do budoucna, minimálně do r. 1964. Pozoruhodná je zmínka o potřebnosti československo-ukrajinské mezistátní kulturní dohody. Zpráva, na jejíž formulaci se téměř určitě podílel i překladatelčin manžel Orest, zdůraznila právě tento bod, který by umožnil rozvíjet československo-ukrajinské vztahy na širší a koncepčnější úrovni.

Jak bylo se zprávou o služební cestě Ludmily Zilynské naloženo, nevíme. Snad přece jen podnítila některé funkcionáře svazu k úvahám o tom, co bylo v jejím textu nastíněno a navrženo. Samotná spisovatelská organizace však měla v otázce rozvíjení kulturních aspektů československé zahraniční politiky jen dílčí a poradní slovo. Rozhodovalo se jinde, ve stranických kruzích, a velmi podstatné bylo i to, jak se k podobným návrhům postaví partneři z druhé strany. O zahraničních vztazích Ukrajiny v kulturní sféře se tehdy ovšem nerozhodovalo v Kyjevě, ale v Moskvě. A tam o rozvoj hlubších československo-ukrajinských vztahů rozhodně zájem neměli…

(boz)

Rubriky