Čtvrtstoletí spolu – Československo a Podkarpatská Rus

Ve dnech 28. a 29. března 2018 se v budově Národního archivu v Praze konala mezinárodní konference „Čtvrtstoletí spolu – Československo a Podkarpatská Rus“. Konference byla uspořádána u příležitosti oslav 100. výročí vzniku Československé republiky a věnovala se politickým, správním, kulturním a hospodářským aspektům příslušnosti Podkarpatské Rusi k meziválečnému Československu.

Celkem 37 přednášek bylo uspořádáno chronologicky od začlenění Podkarpatské Rusi do vznikajícího Československa v roce 1919 až po její připojení k SSSR, resp. k Ukrajinské sovětské socialistické republice, v letech 1944-1946. Celý jeden blok přednášek byl věnován otázkám školství, další se zabýval kulturou a význačnými osobnostmi. Referáty se opíraly o bohaté materiály Národního archivu, jakož i o archivy slovenské, polské, maďarské a ukrajinské. Jedna přednáška byla věnována materiálům dochovaným v Národním filmovém archivu s projekcí vybraných digitalizovaných filmových záznamů.

Ukázka z filmu Píseň o Podkarpatské Rusi

Diskutovalo se mj. o zájmu okolních států – Polska, Maďarska, Ruska, Rumunska, Ukrajiny – na této strategicky významné oblasti. Diskuse potvrdila mj. skutečnost, že čeští a ukrajinští historikové dospívají při hodnocení řady otázek k značně odlišným závěrům. Jako potřebná se proto jeví soustavnější diskuse a výměna názorů, v českém prostředí pak soustavnější zájem o edice a monografie, vydané v Ukrajině, které by měly být systematicky recenzovány. 

Z půběhu konference
Z průběhu konference

Pro účastníky konference byla připravena také panelová výstava vybraných dokumentů a dobových fotografií.  Trvalou hodnotu by měl mít sborník referátů z konference, který vyjde do konce roku 2018. Naváže tak na monotematické číslo sborníku Národního archivu v Praze Paginae historiae. První tematicky podkarpatský svazek tohoto periodika vyšel v roce 2015.

Ukázky z panelové výstavy
Ukázky z panelové výstavy. Vlevo stránka z učebnice pro podkarpatské školy, vpravo žádost o připojení k sovětské Ukrajině s podpisy obyvatel.

(mas)

Rubriky