Jak Češi poznávali a osvojovali si Volyň (6)

Rok 1876 se do českých dějin zapsal také smrtí Otce národa – historika i politického vůdce Františka Palackého. Shodou okolností vyšla v tu dobu v Praze brožurka, která nabízela praktickou pomoc českým vystěhovalcům. Konkrétně se jednalo o ty, kteří směřovali do jihozápadní části Ruské říše – do tří jejích gubernií, které se dnes nacházejí v západní části Ukrajiny.

Jak Češi poznávali a osvojovali si Volyň (5)

Zatím jsme v tomto cyklu nepřekročili časovou hranici danou přelomem 60. a počátkem 70. let 19. století. Už brzy poté se v českém prostředí začaly objevovat první úvahy hodnotící v různém rozsahu vystěhovalectví na Volyň. Stranou nezůstala ani první mnohosvazková česká encyklopedie, pojmenovaná prostě Slovník naučný. Běžně je k tomuto názvu přidáván podle jména redaktora přídomek Riegrův.

Jak Češi poznávali a osvojovali si Volyň (2)

Po celá sedmdesátá léta 19. století odcházeli venkované z různých regionů Čech a Moravy do carského Ruska. Usazovali se stovky kilometrů od vlasti, v málo osídlených částech Volyňské gubernie, na území dnešní severozápadní Ukrajiny. Díky tomu vznikly desítky nových vesnic a osad. Jejich obyvatelé se snažili uspořádat co nejlépe život v novém prostředí, ale zároveň udržovali kontakt se starou vlastí.

Jak Češi poznávali a osvojovali si Volyň (1)

Rádi bychom se na těchto stránkách věnovali víc než dosud regionu, který by mohl výrazně přispět ke zvýšení českého zájmu o Ukrajinu. Někdy se ovšem Volyň stává kvůli naprosto výběrovému a časově omezenému pohledu českých zájemců o její dějiny spíše něčím, co by mohlo potenciál česko-ukrajinského vzájemného pochopení rozbíjet.