Z listáře Františka Řehoře (3)

Putování životem Františka Řehoře nás dovádí do roku 1886 na určitou křižovatku jeho osudu. Ta souvisela s dočasným osamostatněním a přesídlením tohoto autora ze vsi Vovkiv, o které tu už byla několikrát řeč, do hlavního města Haličského a Vladiměřského království – města Lvova. To překonalo v roce 1880 magickou hranici stotisícového města.

Také ve Lvově převažovali podle sčítání lidu z roku 1880 římští katolíci (53 %), následovali judaisté (19 %), a řečtí katolíci (16 %). Tato tři čísla v zásadě naznačují také procentní podíl Poláků, Židů a Ukrajinců (resp. tehdy ještě Rusínů). Z novinek, kterými se mohlo město pochlubit po polovině 80. let, lze jmenovat koňku (1880), zavedení telefonního spojení s Vídní a Krakovem (1885) nebo postupné zatrubňování říčky Poltvy, protékající do té doby historickým centrem. Jako zemské hlavní město se Lvov jistě mohl srovnávat s Prahou, průmyslových podniků zde však bylo podstatně méně. Také vědecký a kulturní život haličské metropole dle všeho v lecčem pokulhával za pražským.

Do tohoto prostředí přijel asi v prvních dnech roku 1886 z Vovkova František Řehoř a strávil pak ve Lvově téměř půl roku. Dne 11. ledna o tom napsal redaktorovi Edvardu Jelínkovi. Uvedl, že je ve Lvově kvůli pátrání po pramenech a že se tam zdrží asi dva měsíce – poté se chtěl se získaným výpisovým materiálem uchýlit zpět na ves. Na korespondenčním lístku je jako zpáteční adresa uveden „Hotel warszawski“.

Lvov - náměstí bernardýnů
Lvov - náměstí Bernardinské

Tento podnik, který se stal Řehořovým lvovským bydlištěm, se nacházel na tehdejším Bernardinském náměstí, které se dnes jmenuje Soborna ploška. Původní budova hotelu tam už jistě nestojí. Z pramenů se lze dohadovat, že šlo spíše o levnější ubytovací zařízení. Nevíme ostatně, z čeho tam Řehoř žil a zda mu na několikaměsíční pobyt stačily autorské honoráře, nebo zda musel finančně přispět také etnografův otec. Řehořovi v každém případě Lvov „zachutnal“ a nakonec tam strávil místo dvou přinejmenším pět měsíců. V každém případě se jednalo o důležitou etapu jeho života, která mu poskytla nebývalou míru svobody. Ve Lvově už Řehoř později nikdy tak dlouho nepobýval.

Dá se předpokládat, že Řehoř trávil většinu dne v knihovnách a pak se věnoval společenským akcím. Jisté je, že zcela programově upřednostňoval menšinový ukrajinský Lvov před převažujícím polským světem tohoto velkoměsta. Projevil pochopení pro postoj menšiny, která byla přesvědčena o tom, že její předci byli původními obyvateli města. Svědčí o tom, skutečnost, že v dopisu z 8. dubna 1886, použil zajímavě ukrajinizovanou a archaizovanou podobu své tehdejší adresy: „Lwihorod, hotel´ Waršawskyj“.

 

Reklama na hotel warszawski

Při svém dlouhém pobytu Řehoř navázal kontakty s různými ukrajinskými (rusínskými) jednotlivci a spolky a pokoušel se působit jako zprostředkovatel jejich kontaktu s českými partnery. Tak poslal Jelínkovi dne 4. března prosbu „haličsko-ruského“ (termín „ruský“ tu je třeba chápat ve významu „rusínský“ či spíše „rusínsko-ukrajinský“) akademického spolku o bezplatné zasílání Slovanského sborníku. Přimlouval se za něj s tím, že zná neutěšené hmotné poměry uvedené organizace. Připsal k tomu: „Jedná se o věc dobrou, na oko pravda nepatrnou, ale račte býti ubezpečen, že milé vyhovění Vaše zanechá ve všech členech téhož spolku trvalý dojem lásky k nám všem /tj. k celému českému národu – pozn. boz/ a milou upomínku na Váš časopis“.

Řehoř se rozhodně nevyhýbal společenským akcím. V už citovaném dopisu z 8. 4. 1886 se zmiňuje o taneční zábavě Prosvity, kde se mu líbilo. Začal proto docházet na podobné věnečky každou sobotu. Sehnal ve Lvově dokonce čtyři české páry, které s úspěchem zatančily besedu. Pro zábavu, konanou k 25. výročí úmrtí ukrajinského barda Tarase Ševčenka, zajistil zase vystoupení českého tenoristy Rainolda. Toto obohacování kulturního života místních Ukrajinců zvyšovalo jejich zájem o Řehoře. Ve Lvově bylo málo příslušníků jiných národů, kteří by projevovali k ukrajinským snahám sympatii.

Proto se v listech Řehoře objevují v roce 1886 první zmínky o známých haličskoukrajinských činitelích – Ivanu Frankovi, Julijanu Romančukovi či Hryhoryji Cehlynském: všichni byli zmíněni v listu Jelínkovi z 8. 4. 1886. Řehoř se však nepochybně poznal s řadou dalších činitelů, o kterých se v dopisech zmínil až později. Jeho aktivity vedly i k tomu, že dostával nabídky napsat něco pro lvovské časopisy, vydávané tehdy ukrajinsky nebo rusky. Tak měl napsat článeček o vlivu české inteligence na osvětu širších vrstev lidu, ale k realizaci tohoto záměru zřejmě nedošlo. Projeven byl také zájem o přehled tehdy aktuálního repertoáru českého divadla, popř. o seznam vážnějších her, vhodných k případnému překladu.

Pohlednice Lvova
Stará pohlednice Lvova

Vraťme se však k Řehořově účasti na taneční zábavě osvětově-vydavatelského spolku Prosvita. Jak se přiznal Jelínkovi, zahleděl se tam do dvou krásek. Řehoř se rozhodl obě své nové sympatie zvěčnit ve Slovanském sborníku nebo některém českém ilustrovaném listu i s jejich portréty – ty měl vyhotovit na základě fotografií slavný polský malíř Seweryn Obst. K dílčí realizaci tohoto záměru se vrátíme později.

Ze Lvova navázal František Řehoř kontakt s dalším tehdejším českým redaktorem, Svatoplukem Čechem. Ten si vedle několika dalších autorů získal pověst významného českého básníka, zároveň však řídil stránkově rozsáhlý měsíčník Květy. Také jemu psal Řehoř, počínaje dopisem z 22. 3. 1886, ve věci otištění některých svých studií.

Ze lvovského Hotelu varšavského směřovala do Prahy také druhá Řehořova žádost o finanční podporu, adresovaná opět spolku Svatobor. Na rozdíl od konce roku 1882 se mohl pisatel pochlubit už celou řadou vydaných studií a výčet těchto prací ve své žádosti uvedl. Nás však zajímají spíše jeho tehdejší odborné a cestovní záměry, o kterých napsal.

„Jde mi hlavně o poznání krajin haličsko-ruského Podolí, poříčí Bugu a karpatských území Huculův, Bojkův, Tucholcův a Lemkův, abych si etnografický materiál knižný /!/ studiemi na místě doplnil. Rozumí se, že bych sestavil z cesty té sbírku předmětů národopisných pro museum páně Náprstkovo. /…/ Již několik měsíců zabývám se výhradně výpiskami do mého oboru spadajícími v čelných veřejných knihovnách lvovských i v sbírkách privátních. Připočtu-li k tomu devítiletý pobyt v rusínské vsi, jsem tuším oprávněn k podání nynější žádosti, aby příští články mé honosily se už věrností jaknejsprávnější /!/, jinak zůstanou kusými a práce několikaletá vyjde nazmar.“ Také tato druhá žádost se však minula účinkem.

Prosvita ve Lvově
Budova Prosvity ve Lvově

Půlroční Řehořův pobyt ve Lvově ukončilo přicházející léto – nastal čas pro návrat do Vovkova. Řehoř o tom psal už z této obce 14. 7. 1886 Jelínkovi: „Poněvadž jsem ve Lvově už s knihovnami hotov, odstěhoval jsem se zase do starého hnízda ve Volkově, kamž račte příště vše adresovati“. Život se tak vrátil až do jara r. 1888 do starých kolejí. Řehoř pokračoval v sepisování a odesílání svých článků, jejichž vydání musel často urgovat, nebo se dohadoval stále znovu s redaktory, aby mu texty nekrátili – podle autorova názoru tím snižovali jejich hodnotu.

Snažil se také o získání vzorků lidového vyšívání, po kterých se sháněl už za pobytu ve Lvově. V půli května otiskl v listu „Dilo“ ukrajinsky psaný otevřený dopis, kde jménem Jelínka prosil o zaslání podobných vzorků nebo o údaje, kde by bylo možné je sehnat. Spoléhal hlavně na vlastenecké paní a panny, žijící na venkově. Jelínkovi napsal o jednom z cílů této snahy v půli srpna 1886 už z Vovkova: „Jde zase o věc praktickou, aby i naše děvčata chodila do zábav v krojích národních, proto – buď v toaletě jednoduché, nebo – v kroji. Jest už na čase vypověděti boj nádherným, drahým oblekům plesovým. Právě vrátil jsem se z akademické mandrivky a, kdekoli byla taneční zábava, rusínská děvčátka dostavila se do ní v šněrovačkách. Kéž by se i u nás kroj ujal do té míry, jako – zde. Chraňme své domácí umění:“

Tentýž dopis dokumentuje existenci jiného pokusu o zajištění českých kontaktů s haličskými Ukrajinci, tentokrát v souvislosti s vydavatelskou oblastí: „Též jsem psal nakladatelům Šimáčkovým, zda by ve svůj náklad nevzali rusínskou Zorju, jediný beletristicko-poučný list na haličské Rusi, a zaměnili ji v list ilustrovaný, ovšem s použitím obrazů vyšlých už ve Světozoru. /…/ Pro haličskou Rus byla by to záležitost velkého významu – už nyní interesují se o ni živě literární kruhy rusínské, pak akademická mládež a bohoslovci: ti pomáhali by jí raziti cestu sbíráním předplatitelův. Vycházeti by mohla /Zorja/ jako posud jednou za dvě neděle, toliko formát by se musel zvětšiti – kéž by se tento projekt uskutečnil!“

Řehořovo nadšení a naděje nenašly, jako tak často, patřičnou odezvu. Čeští adresáti jeho dopisů viděli věci jinak a nezapomínali nikdy přihlédnout k otázce finanční výhodnosti či nevýhodnosti návrhů, které jim Řehoř posílal. Ostatně některé Řehořovy nápady a snahy nám dnes mohou připadat ještě výrazněji jako nepraktické nebo archaicky konzervativní a jdoucí v jistém směru proti duchu doby.

Podstata činnosti tohoto česko-haličského samotáře, která měla přece jen dalekosáhlejší dopad a životnost, však spočívala ve sbírkových a vydavatelských aktivitách. O své spisovatelské činnosti v roce 1886, který byl pro něj z poloviny lvovský, napsal Řehoř Jelínkovi 8. ledna 1887: „S letošní /!/ celoroční bilancí literární jsem úplně spokojen – napsal jsem o haličské Rusi a Rusínech 23 článků, z nichž 30 archů mého písma a formátu mám pro letošek zadáno.“ Teoreticky už bylo tehdy možno pomýšlet na vydání knížky, sestavené z těchto studií…

(boz)

< Předchozí | Následující >

Rubriky