Závěr dubna před sto lety: hetmanský převrat v Ukrajině

Dramatický ukrajinský rok 1918 vyústil před polovinou jara do změny státního systému a vedl k odstranění tehdejší vládnoucí garnitury. Centrální rada nezvládla těžké problémy, které v zemi nastaly po vyhnání bolševiků a příchodu německých a rakousko-uherských vojsk. Konzervativní naladění Ukrajinci proto provedli státní převrat.

Paradoxně se to stalo v týž den, kdy výbor Centrální rady schvaloval připraveného textu ústavy Ukrajinské lidové republiky. Tento dokument měl potvrdit existenci Ukrajiny v podobě parlamentní republiky.  Německé jednotky přítomné v Kyjevě však jednání Centrální rady rychle ukončily, protože i ony upřednostňovaly existenci státního celku a režimu, se kterým by se snáze dohodly.

Skoropadskyj Pavlo Skoropadskyj (1863-1945) se stal jediným hetmanem ukrajinského státu ve dvacátém století. Byl k tomu do jisté míry předurčen původem z významného kozáckého rodu a mnohaletou vojenskou kariérou, kterou realizoval v carské armádě.  Kuriózní souhrou okolností se narodil, ale i zemřel na německém území, k Ukrajině však vztah měl. Nepochybně mu bylo v určitém rozsahu vlastní určité zemské vlastenectví.

Úspěch hetmanského převratu potvrdil složitost situace v Ukrajině, danou rozvrstvením společnosti a polarizací vztahů mezi jednotlivými jejími skupinami. Podstatná část dělníků i zemědělců viděla v nastolení hetmana kontrarevoluční převrat a Skoropadskyj se opíral hlavně o průmyslníky, velkostatkáře a část ukrajinské inteligence včetně její ruskojazyčné složky. Ačkoli Ukrajina měla svou vládu, jiné centrální úřady i ozbrojené jednotky, byl v zemi od dubna do listopadu 1918 patrný německý vliv.

Hetman za tak krátkou dobu nestačil zajistit přípravu konzervativnější verze ukrajinské ústavy. Stát byl proto řízen jen na základě provizorních Zákonů o dočasném státním zřízení Ukrajiny z 29. 4. 1918. Ty však platily často jen na papíře, stejně jako předtím zákony schválené Centrální radou. Ani hetmanovi se nepodařilo zajistit dostatečný klid v zemi a přítomnost německých a rakousko-uherských jednotek často jen přilévala olej do ohně.

Přes všechny popsané problémy lze období tzv. hetmanátu  označit zas nejklidnější v dějinách ukrajinské státnosti let 1917-1920. Druhým brestským mírem byla totiž eliminována hrozba bolševického vpádu na Ukrajinu. Skoropadskyj  však své funkce užil jen necelých osm měsíců. Na sklonku roku 1918 musel z Ukrajiny uprchnout před povstáním stoupenců předchozího režimu. Část ukrajinské politické veřejnosti zůstala totiž věrná levicově orientované politice z doby Centrální rady. Po pádu a útěku Skoropadského proto následoval pokus o obnovení Ukrajinské lidové republiky.

Posledních 26 let života prožil Skoropadskyj v německém exilu, v okrajové části Berlína. Zahynul na konci druhé světové války: podlehl v Bavorsku následku zranění při útěku před sověty Jeho syn Danylo sice vystupoval po r. 1945 jako jakýsi dědic otcovy funkce a orientace (říkalo se mu heťmanyč), reálné šance na to, aby se uplatnil v Ukrajině, však neměl.

Protože jsme na našich stránkách otiskli text Třetího a Čtvrtého universálu, považujeme za užitečné pokračovat. Níže předkládáme čtenářům překlad dokumentu, který sděloval nástup Pavla Skoropadského do hetmanského úřadu a změny spojené s touto událostí.

Manifest ke všemu ukrajinskému lidu

Občané Ukrajiny!

Vy všichni kozáci a občané Ukrajiny víte o událostech poslední doby, kdy se ve velkém prolévala krev nejlepších synů Ukrajiny a Skoropadskyj 2ukrajinský stát se poté, co se znovu zrodil, ocitl na pokraji zániku.

Tento stát se zachránil díky mohutné podpoře Ústředních mocností, které dodržely své slovo a pokračují dosud v boji za celistvost a klid Ukrajiny.

Díky této podpoře se zrodila naděje nás všech v to, že začne obnovování pořádku ve státě a hospodářský život Ukrajiny se konečně vrátí do normálních kolejí.
Tyto naděje se však nesplnily. Bývalá ukrajinská vláda neprováděla budování ukrajinského státu, protože toho nebyla vůbec schopna.

Nepořádek a anarchie v Ukrajině přetrvávají, hospodářský rozvrat a nezaměstnanost rostou a šíří se každým dnem a výsledkem je to, že nad kdysi tak bohatou Ukrajinou se vznáší přízrak hladu.

Za takovéto situace, která hrozí změnit se v novou katastrofu pro Ukrajinu, se daly do pohybu všechny pracující vrstvy obyvatelstva. Vystoupily s kategorickým požadavkem, aby byl ihned vytvořen takový státní systém, který by byl schopen zabezpečit obyvatelstvu klid, zákonnost a možnost tvůrčí práce.

Jako věrný syn Ukrajiny jsem se rozhodl odvolat na tuto výzvu a vzít na sebe dočasně všechnu moc.

Tímto manifestem se prohlašuji hetmanem celé Ukrajiny.

Správa Ukrajiny bude uskutečňována prostřednictvím mnou jmenovaného vládního kabinetu a s odkazem na text přiložených zákonů o dočasném státním systému Ukrajiny.

Centrální a Malá rada a také všechny pozemkové výbory se s platností ode dneška rozpouštějí. Všichni ministři a jejich zástupci se uvolňují z funkcí.
Všichni jiní úředníci, pracující ve státních institucích, zůstávají ve svých funkcích a jsou povinni pokračovat v konání svých povinností.

V nejbližší době bude vydán zákon, který stanoví nový volební řád do ukrajinského sněmu.

Do té doby budu pevně stát na stráži pořádku a zákonnosti v ukrajinském státě, budu vyžadovat okamžité vykonávání všech státních rozhodnutí a budu podporovat autoritu státní moci, aniž bych se zastavil před jakýmikoli, třeba i nejkrajnějšími opatřeními.

Právo soukromého vlastnictví, které je základem kultury a civilizace, se obnovuje v plném rozsahu a všechna rozhodnutí někdejší ukrajinské vlády a také ruské Prozatímní vlády se odvolávají a ruší. Je obnovena úplná svoboda uzavírání smluv o koupi a prodeji půdy.

Spolu s tím budou přijata opatření ve věci odkoupení půdy podle její skutečné hodnoty od velkostatkářů, a to v zájmu poskytnutí půdy rolníkům držícím jen malé její množství.

Současně budou pevně zajištěna práva dělnické třídy. Zvláštní pozornost bude věnována zlepšení právního postavení a pracovních podmínek železničářů, kteří za velmi těžkých podmínek nepřerušili byť na hodinu svou zodpovědnou práci.

V hospodářské a finanční oblasti se obnovuje plná svoboda obchodování a otevírá se široký prostor pro soukromé podnikání a iniciativy.

Tuším všechnu složitost úkolů, které přede mnou stojí, a prosím Boha, aby mi dal sílu důstojně vykonat to, co považuji za svou povinnost vůči rodné Ukrajině v současnou, pro ni tak výjimečnou a kritickou dobu.

Jsou mi vzdáleny a cizí jakékoli osobní motivy a pro sebe si stanovím za hlavní cíl být užitečným lidu a blahu jeho i všem nám tak drahé Ukrajiny.

Vědom si toho, volám vás všechny, občany a kozáky Ukrajiny bez rozdílu národnosti a náboženského vyznání, abyste pomohli mně, mým pracovníkům a spolupracovníkům v našem obecném a svrchovaně odpovědném úsilí.

Hetman veškeré Ukrajiny Pavlo Skoropadskyj

Otoman rady ministrů M. Ustymovyč

Kyjev, 29. dubna 1918

(boz)

Rubriky