22. leden 1918 – den „D“ nezávislé Ukrajiny

Letošní rok je zaplněn mnoha výročími, která se týkají dramatického pokusu Ukrajiny dosáhnout za končící první světové války nezávislosti a státnosti. Zvláště významným dnem byl z tohoto hlediska 22. leden, který kdysi ukrajinští exulanti slavili jako den nezávislosti Ukrajiny. Ta předběhla v tomto směru o devět měsíců Československo, ale…

Představili jsme zde před dvěma měsíci text třetího universálu z 20. listopadu 1917, kterým byla vyhlášena Ukrajinská lidová republika jako státní celek, který ještě hledal formu svého volného spojení s demokratickým Ruskem. To však v tu dobu už neexistovalo a neobnovilo se ani později. Bolševické oddíly ovládly 22. 12. 1917 Charkov a umožnily vznik alternativní a fiktivní, leč prosovětské formy ukrajinské státnosti, a začala tak válka o nezávislost a vůbec o charakter budoucího vývoje Ukrajiny. Sedmnáct dní po vydání čtvrtého universálu, 8. února 1918 ovládly bolševické oddíly Kyjev.

Tento první výrazný neúspěch ukrajinských vojenských aktivit však nesnižuje hodnotu pokusu z 22. ledna 1918. Tímto dnem je dokument datován, přestože byl schválen až v noci z 24. na 25. leden. Jeho tvůrci žili zčásti iluzemi, kterých se museli v důsledku dalšího vývoje vzdát. Text universálu schválila 82-členná Malá rada – výkonný orgán daleko početnější Centrální rady, která byla vlastně dočasným ukrajinským parlamentem. Text tohoto dokumentu zní v překladu do češtiny následovně:

"Národe Ukrajiny!

Díky Tvé síle, vůli a vyslovenému slovu vznikla na ukrajinské zemi svobodná lidová republika. Uskutečnil se někdejší, dávný sen Tvých otců – bojovníků za svobody a práva pracujících.

Svoboda Ukrajiny se však znovu zrodila v těžkých okamžicích. Čtyři roky kruté války oslabily naši zem a její obyvatele. Továrny nevyrábějí zboží, závody se zastavují, železniční doprava je narušena. Klesá hodnota měny. Velikost chleba se zmenšuje, přichází hlad. V zemi se rozmohly tlupy lupičů a zlodějů, zvláště poté, co se vojáci vydali z fronty domů a přinesli do naší země krvavé řeže, povstání a devastaci.

Navíc se nemohly uskutečnit volby do Ukrajinského ústavodárného shromáždění v termínu, předepsaném naším předešlým universálem. Toto shromáždění, svolané na dnešní den, se nemohlo uskutečnit. Mělo přitom přijmout z našich rukou naši dočasnou nejvyšší revoluční moc nad Ukrajinou, zavést pořádek v naší lidové republice a zorganizovat novou vládu.

Mezitím petrohradská vláda lidových komisařů, která se snaží získat pod svou moc svobodnou ukrajinskou republiku, vyhlásila Ukrajině válku a posílá na naše země své vojsko, rudogvardějce-bolševiky. Ti loupí obilí našim rolníkům a bez jakékoli úhrady je vyvážejí do Ruska a zabírají zrní připravené k osevu. Tito vojáci zabíjejí nevinné lidi a přinášejí s sebou všude nepořádek, zločinnost a řádění.

My, Ukrajinská centrální rada, jsme učinili všechna opatření, abychom nepřipustili tuto bratrovražednou válku dvou sousedících národů, ale petrohradská vláda nám nevyšla vstříc a vede nadále krvavou válku s naším národem a republikou.

Kromě toho tatáž petrohradská vláda lidových komisařů začíná zdržovat uzavření míru a volá po nové válce a navíc ji označuje za ´svatou´. Znovu se bude lít krev, znovu mají nešťastní pracující obětovat své životy.

My, Ukrajinská centrální rada, zvolená sjezdy rolníků, dělníků a vojáků Ukrajiny, se s tím rozhodně nemůžeme ztotožnit a nebudeme podporovat žádné války, protože ukrajinský národ chce mír a demokratického míru musí být dosaženo co nejrychleji.

V zájmu toho, aby ani ruská ani jakákoli jiná vláda nebránily Ukrajině dosáhnout žádoucího míru a v zájmu toho, abychom mohli vést svou zemi směrem k pořádku, tvůrčí práci, posílení naší revoluce a svobody, oznamujeme, my, Ukrajinská centrální rada, všem občanům Ukrajiny:

Od tohoto okamžiku je Ukrajinská lidová republika samostatným, zcela nezávislým, svobodným a suverénním státem ukrajinského národa.

Se všemi sousedními státy jako s Ruskem, Polskem, Rakouskem, Rumunskem, Tureckem a jinými chceme žít ve svornosti a přátelství, ale žádný z těchto států se nesmí vměšovat do života samostatné Ukrajinské republiky.

Moc v tomto státě bude náležet jen národu Ukrajiny. Než se sejde Ukrajinské ústavodárné shromáždění, budeme jménem tohoto národa vládnout my, Ukrajinská centrální rada, jako představitelský orgán pracujícího lidu – rolníků, dělníků a vojáků. Náš výkonný orgán ponese od tohoto okamžiku jméno rada lidových ministrů.

A nyní nejprve pověřujeme vládu naší republiky – Radu lidových ministrů –, aby od tohoto dne vedla rozhovory o míru, které už zahájila s Ústředními mocnostmi, úplně samostatně a dovedla je ke konci a aby přitom nebrala ohled na žádné překážky ze strany jakýchkoli jiných částí bývalé Ruské říše. Cílem je, aby dosáhla míru a naše země mohla začít svůj hospodářský život v klidu a svornosti.

Pokud jde o tzv. ´bolševiky´ a jiné útočníky, kteří ničí a ruinují naši zemi, pověřujeme vládu Ukrajinské lidové republiky, aby proti nim zahájila tvrdý a rozhodný boj. Všechny občany naší republiky vyzýváme, aby bez ohledu na své životy bránili blahobyt a svobodu našeho národa. Lidový ukrajinský stát musí být očištěn od najatých násilníků, poslaných k nám z Petrohradu a pošlapávajících práva ukrajinské republiky.

Bezmezně těžká válka, zahájená buržoazními vládami, těžce soužila náš národ, zničila naši zemi a poškodila hospodářství. Tomu musí být nyní učiněn konec.

V souvislosti s tím, jak se armáda bude demobilizovat, nařizujeme propouštět z ní vojáky a po potvrzení výsledků mírových rozhovorů armádu úplně rozpustit. Poté je třeba místo stálé armády zavést lidovou milici, aby naše vojsko sloužilo ochraně pracujícího lidu, nikoli přáním vládnoucích skupin.

Lokality poničené válkou a demobilizací mají být obnoveny za pomoci našich státních financí.

Po návratu našich vojáků domů mají být v termínech, které budou určeny, znovu zvoleny lidové rady, ať už okrskové (volostní) či okresní a městské dumy, aby v nich měli zastoupení i naši vojáci. Zatím musí vláda v zájmu toho, aby byla všude stanovena taková moc, která by měla důvěru a která by se opírala o všechny revolučně-demokratické vrstvy obyvatelstva, organizovat spolupráci rad rolnických, dělnických a vojenských poslanců, vybraných z místního obyvatelstva, s místními samosprávami.

V případě pozemkových záležitostí už komise, zvolená na našem posledním zasedání, připravila v souladu s naší rezolucí ze sedmého zasedání zákon o předání půdy pracujícímu lidu bez výkupu, a to na základě principu zrušení vlastnictví a socializace půdy. Tento zákon bude za několik dní posouzen v plénu Centrální rady a rada lidových ministrů užije všech prostředků, aby se předání půdy do rukou pracujících uskutečnilo prostřednictvím pozemkových výborů ještě před začátkem jarních prací. Lesy, vody a všechno podzemní bohatství přecházejí coby majetek ukrajinského pracujícího lidu do správy Ukrajinské lidové republiky.

Válka také odvedla pro své potřeby z jejich míst pracující, představující výdělečně činné síly naší země. Většina závodů, továren a dílen vyráběla /za války/ jen to, co bylo potřebné pro válečné účely, a obyvatelstvo zůstalo úplně bez zboží.

Nyní válka skončila! Proto nařizujeme radě lidových ministrů, aby bezodkladně přistoupila k převedení všech závodů a továren na mírový provoz a aby zajistila vyrábění produktů potřebných především pracujícím masám.

Tatáž válka způsobila i současnou existenci statisíců nezaměstnaných a invalidů. V samostatné lidové republice Ukrajina nesmí trpět žádný pracující člověk. Vláda republiky má pozvednout státní průmysl a má zahájit tvůrčí práci ve všech odvětvích, kde by mohli všichni nezaměstnaní najít práci. Má také vyvinout všechno úsilí a použít všech opatření, aby byli zabezpečeni lidé zmrzačení a postižení válkou.

Za starých pořádků vydělávali obchodníci a různí zprostředkovatelé na chudých, potlačených třídách velké kapitály. Od tohoto okamžiku Ukrajinská lidová republika bere do svých rukou nejdůležitější odvětví obchodu a všechny příjmy z něj použije ve prospěch lidu.

Obchodování zbožím, které bude dováženo ze zahraničí nebo se bude vyvážet do zahraničí, povede přímo náš stát, aby se zabránilo takové drahotě, jejímiž dopady trpí vinou spekulantů nejchudší třídy.

Vládě republiky přikazujeme v zájmu splnění tohoto úkolu, aby připravila a předložila ke schválení příslušný zákon a také zákon o monopolu na železo, uhlí, kožešiny, tabák a jiné výrobky a zboží, jejichž prostřednictvím se nejvíce ochuzovaly příjmy pracujících tříd ve prospěch nepracujících.

Zároveň nařizujeme, aby byla zavedena státně-lidová kontrola všech bank, které pomáhaly prostřednictvím půjček nepracujícím masám, aby vykořisťovaly pracující třídy. Od tohoto okamžiku má být pomoc bank ve formě půjček udělována především na podporu pracujících obyvatel a ve prospěch rozvoje lidového hospodářství Ukrajinské lidové republiky, nikoli pro spekulaci a různé formy bankovního vykořisťování.

V důsledku nepořádku, životního neklidu a nedostatku potravin roste nespokojenost určité části obyvatelstva. Tu využívají různé temné síly a vedou neuvědomělé lidi zpět směrem ke starým pořádkům. Tyto temné síly chtějí opět vrátit všechny svobodné národy do společného ruského jařma. Rada lidových ministrů musí rozhodně bojovat se všemi kontrarevolučními silami a trestat za zradu státu každého, kdo bude volat k povstání proti samostatné Ukrajinské lidové republice a k návratu starých pořádků.

Ukrajinská centrální rada potvrzuje všechny demokratické svobody, ohlášené třetím universálem, a zvláště prohlašuje, že v samostatné Ukrajinské lidové republice se budou /jednotlivé/ národy těšit národně-personální autonomii, kterou jim přiznal zákon schválený 9./22. ledna.

Vše, co je vyjmenováno v tomto universálu a co nestihneme realizovat my, Centrální rada, v nejbližších týdnech, nepochybně dovrší, vyřeší a přivede do definitivní podoby Ukrajinské ústavodárné shromáždění.

Rozkazujeme všem našim občanům, aby uskutečnili volby do tohoto shromáždění co nejrychleji a aby užili všech prostředků k tomu, aby sčítání hlasů bylo ukončeno co nejdříve. Cílem je, aby se za několik týdnů sešlo naše ústavodárné shromáždění – nejvyšší hospodář a organizátor, který upevní svobodu, pořádek a blahobyt prostřednictvím ústavy naší nezávislé Ukrajinské lidové republiky, a to ve prospěch všeho jejího pracujícího lidu v současnosti i budoucnosti. Tento náš nejvyšší orgán také rozhodne o federativním svazku s lidovými republikami někdejšího ruského státu.

Než bude nastolen tento stav, vyzýváme občany samostatné Ukrajinské lidové republiky, aby pevně stáli na stráži získané svobody a všemi silami bránili svůj budoucí osud proti všem nepřátelům rolnicko-dělnické samostatné republiky.

Ukrajinská centrální rada

V Kyjevě, 9./22. ledna 1918"

Při pohledu ze stoletého odstupu je nutno konstatovat, že čtvrtý universál zůstal přes všechno úsilí svých tvůrců deklarativním prohlášením, jehož zásady se nepodařilo naplnit. Zmatek v zemi, způsobený bolševickou agitací i aktivitami jejich ukrajinských stoupenců znemožnil dokončení voleb Ústavodárného shromáždění. Už na počátku února se rudá vojska přiblížila ke Kyjevu a po několikadenním ostřelování město obsadila. Stoupenci nezávislé, nebolševické Ukrajiny museli ustoupit do západnějších částí země, kde se pak pokoušeli ve svém státotvorném úsilí pokračovat…

(boz)

Rubriky