Dvojí procházka někdejším uprchlickým táborem v Chocni

Choceň je od poloviny 19. století spojena nejstarší českou železniční tratí s Olomoucí a Prahou. Mimo jiné proto se toto malé městečko stalo na podzim r. 1914 lokalitou, u které byl rychle vybudován největší tábor pro válečné uprchlíky. Všichni pocházeli z východních zemí rakousko-uherské monarchie, především z Haliče. Baráková kolonie určená pro 20 000 osob existovala v blízkosti pětitisícové Chocně přes tři roky.

výstava ChoceňChoceňský tábor i jeho obyvatelé vzbudili zprvu značný zájem nejen v místě samotném. O jeho vzniku a vývoji psaly i pražské deníky, které věnovaly pozornost detailům stavby i vybavení nového „dřevěného města.“ Více informací však najdeme přímo v choceňských pramenech. Nemalou část z nich uchovává Orlické muzeum, umístěné v místním zámku. Jeho pracovníci se v poslední době výrazně věnují poznání i popularizaci tohoto tématu.

První ze dvou slíbených procházek Chocní patří krátké trase vedoucí od nádraží, částí zámeckého parku do muzea. Jedna z letošních jeho výstav, probíhající na přelomu jara a léta, je věnována právě choceňskému uprchlickému táboru. Obdobná výstava se zde uskutečnila už v roce 2014 u příležitosti stého výročí počátku první světové války. Nyní, o deset let později, se dočkala „druhého, rozšířeného vydání“.

Výstavu nazvanou „Choceňské Polsko“ (tento termín je v Chocni už dlouho rozšířen a vžit) připravili Mgr. Michal Hofman a Mgr. Petra Zeidlerová s přispěním dalších osob a institucí. Rozsáhlý vysvětlující text a četné písemné, obrazové i hmotné prameny nabízejí bohatý a barvitý obraz života v sídelním útvaru, který české země před počátkem první světové války nepoznaly.

Pečlivě zhotovený, postupně v detailech upřesňovaný orientační plán tábora dokumentuje polohu zhruba dvou stovek stavebních objektů, z nichž už dnes neexistuje ani jediný. Naštěstí jejich vzhled zachytila více než stovka fotografií, pohlednic a kreseb dokládajících vzhled celého tábora, obývaných baráků i některých dalších nezbytných staveb – kostela, školy, vodojemu, správní budovy apod.

Obrazové materiály jsou hlavní složkou vystaveného pramenného materiálu, neschází ale ani neobvyklý dodatek – hrníček s vyobrazením tábora. Na výstavě však je předvedeno i několik keramických tabulek, které připomínaly na už dávno zaniklých křížích jména zemřelých, v Chocni pohřbených obyvatel tábora. Zvláštní hřbitov, vyhrazený uprchlíkům, však stejně jako celý tábor už dávno zanikl – byl nešetrně zlikvidován vybagrováním v období „budování socialismu“. Zaujmou i kopie několika archivních dokumentů a novinových článků, pozvánka na divadelní představení připravené obyvateli tábora, pečlivé kresby faráře Eduarda Neumana, a dokonce příkladně malé houstičky a kostka válečného mýdla.

Kostel v choceňském táboře
Táborový kostel a dočasní obyvatelé

Tento pestrý soubor doplňuje nezbytný, podrobně a pečlivě zpracovaný doprovodný komentář, umístěný i s fotografiemi na dvanácti panelech. Všímá si i některých zdánlivě málo významných detailů, které pomáhají pochopit dnes tak vyhledávaný obraz každodennosti v tomto neobvyklém prostředí, které se tak výrazně vymykalo běžným českým reáliím tehdejší doby. Dovídáme se tak např. o interiéru jednotlivých baráků, o školní výuce a způsobu zajištění církevní péče. Hodně pozornosti je věnováno nepříliš vzhlednému dřevěnému kostelu, jehož věž vytvářela spolu s věží vodojemu dominantu tábora. Na panelech se píše také o stravování uprchlíků, péči věnované nemocným atd.

Práce organizátorů výstavy určitě nebyla marná – jejím zajímavým a velmi žádoucím výsledkem se za několik měsíců stane monografie o táboře. Ta díky novým nebo upřesněným poznatkům překoná starší, rozsahem nevelkou publikaci Viléma Nezbedy „Choceňské Polsko.“ Snad zde bude aspoň trochu upřesněna otázka měnícího se národního charakteru tábora. Po většinu jeho existence v něm skutečně převládali Poláci. Po většinu roku 1916 však zde v důsledku nové uprchlické vlny a stěhování mezi tábory umístěnými na českém i rakouském území převládli Ukrajinci, označovaní tehdy v českém prostředí většinou termínem Rusíni.

Výstava se pokusila upozornit i na tuto stránku věci, zatím je však počet dokladů o podobě a snahách ukrajinské uprchlické skupiny v Chocni stále ještě nedostatečný. Leccos možná skrývají fondy lvovských archivů a muzeí, ale čerpat bude možno do jisté míry i z českých zdrojů. Této problematice zde budeme za čas věnovat samostatný článek.

Exkurze v Chocni
Účastníci exkurze v Chocni

Zatímco do muzea se lze za popsanou výstavou vypravit ještě po několik týdnů, komentovaná prohlídka areálu někdejšího tábora byla zájemcům nabídnuta jen jednou, ve čtvrtek 21. června. U choceňské pošty, v centru města, se sešlo nečekaně mnoho zájemců ze všech generací. Výklad magistra Hofmana a jednoho z jeho spolupracovníků si přišlo poslechnout asi padesát lidí. Tři z nich absolvovali trasu, dlouhou zhruba půldruhého kilometru, i se svými jízdními koly.

Procházka vedla prostorami, které se kdysi nacházely za městem a nyní jsou na jeho okraji. Dnes zde stojí rodinné domky soustředěné kolem dvou ulic, z nichž jedna se paradoxně jmenuje Ruská – uprchlíci ubytovaní v Chocni totiž prchali právě před ruskými vojsky a po více než stovce let se situace zas jednou opakuje. Organizátoři prohlídky podali výklad při dvanácti zastaveních, která byla připravena na důležitých místech někdejšího tábora. Účastníci si při něm mohli studovat i rozdané informační texty.

Snad bude jednou na některém výraznějším místě této části Chocně nějakým způsobem upozorněno v češtině, polštině a ukrajinštině na někdejší, velmi nejednoduchou historii tábora. A mimochoem, když jsem se blížil k místu, které bylo určeno pro sraz účastníků, slyšel jsem na ulicích – jako je to dnes v Čechách a na Moravě běžné – také ukrajinštinu. Současní uprchlíci či lidé, kteří přišli z Ukrajiny do České republiky už před únorem 2022, o této, časově předcházející etapě ukrajinského exodu nejspíše nic nevědí. Tato skutečnost však jistě odborníky neodradí od snahy o další prohloubení znalostí o krátkodobě existující „choceňské Ukrajině“ – svébytné podmnožině skoro čtyři roky trvajícího „choceňského Polska“…

(boz)

Rubriky