Čeští ukrajinisté online o Lesje Ukrajince a Vasylu Stefanykovi

Před českou ukrajinistikou stojí dnes asi více úkolů a výzev než kdykoli dříve. Velmi aktuální je upřesňování okruhu otázek, kterým by se odborníci tohoto zaměření měli věnovat, a lepší zprostředkování jejich znalostí i nových zjištění českým zájemcům, jejichž počet by bylo žádoucí rozšířit. Důležité jsou ale také akce zaměřené pro domo sua, mezi které patřil online seminář konaný 3. června.

Jeho ideu vymyslela a v nejlepším slova smyslu vypiplala předsedkyně České asociace ukrajinistů Tereza Chlaňová – v tomto ani ostatních případech neuvádím akademické tituly přednášejících. Podstatnější jsou okolnosti, které vedly k uspořádání právě takovéto akce. Vznikla v době vyvrcholení nedávné covidové vlny, kdy prezenční pořádání odborného setkání bylo nemyslitelné.

Proto byla stejně jako v mnoha podobných případech zvolena forma online semináře, který propojil téměř tři desítky zájemců z České republiky i Ukrajiny. Volba padla na literárněvědnou tematiku, zaměstnávající většinu členů asociace. Organizátorka semináře se rozhodla využít dvou stopadesátiletých výročí, kterých bylo v prvních měsících letošního roku v ukrajinském prostředí ve velkém rozsahu vzpomínáno.

Lesja Ukrajinka
Lesja Ukrajinka

Jednalo se o jubilea dvou významných ukrajinských spisovatelů – představitelky „východní větve“ národní literatury Lesji Ukrajinky (1871–1912) a reprezentanta ukrajinského západu – Vasyla Stefanyka (1871–1936). Žádný z nich není dnes v českém prostředí výrazněji znám mimo poměrně úzký okruh odborníků. O Lesje Ukrajince a jejím vztahu, resp. vztahu jejích nejbližších příbuzných, k Praze jsme letos psali, o Stefanykovi zatím nikoli. Výběr uvedeného tématu se ukázal velmi nosným. Pokusím se na základě poslechu čtyř přednesených textů o jejich velmi stručnou charakterizaci.

Zájemci o ukrajinskou klasickou literaturu vyslechli referáty představitelů tří univerzitních center – brněnského, olomouckého a pražského. Moderátorka akce T. Chlaňová nejprve uvedla olomouckou ukrajinistku Allu Archanhelskou, jejíž příspěvek vznikl ve spolupráci s Radanou Merzovou. Slyšeli jsme užitečný přehled dosavadního překládání básní i divadelních her Lesji Ukrajinky do češtiny, které začalo už v r. 1900. Pozornost byla věnována i pokusům o inscenaci autorčiny dramatické tvorby na zdejších jevištích. Alla Archanhelska se zamýšlela i nad možným vztahem básnířky k češtině a nad tím, nakolik byla informována o překladech svých básní do češtiny a jak je asi hodnotila.

Jako druhá přednášela brněnská ukrajinistka Krystyna Kuzněcova, která ke svému výkladu připojila i prezentaci. Centrem jejího zájmu se stala interpretace životních osudů a složitého vnitřního světa Vasyla Stefanyka, jak je prezentuje román současného prozaika Stepana Procjuka „Trojanda rytualnoho bolju“. Autorka zmínila také vlastní zkušenosti z učitelské činnosti a naznačila problémy, které mohou mít současní čeští studenti ukrajinistiky s vnímáním Stefanykových psychických stavů a s chápáním jejich odrazu v autorově tvorbě.

Za brněnskou ukrajinistiku promluvila ještě Linda Heinigová. Její přednáška začala výkladem o počátcích aktivit představitelek ukrajinského ženského hnutí, N. Kobrynské a O. Pčilky, které začaly věnovat pozornost sociálnímu postavení tehdejších žen a souvisejícím otázkám. Hlavní pozornost ale tento referát věnoval zjištěním současných badatelek o literatuře (S. Pavlyčko, V. Ahejeva, T. Hundorova, O. Zabužko). Všechny zajímá pojetí ženské, resp. genderové či feministické problematiky v názorech i tvorbě Lesji Ukrajinky a její bukovinské vrstevnice Olhy Kobyljanské. Zdá se, že v této souvislosti by si pozornost zasloužil i český ohlas tohoto úsilí tehdejších ukrajinských autorek na stránkách poměrně široce strukturovaného českého ženského tisku.

Vasyl Stefanyk
Vasyl Stefanyk

Jako poslední ze čtyř referátů jsem přednesl úvahu týkající se první fáze zájmu o dílo Vasyla Stefanyka v českém prostředí, v období let 1900–1940. Upozornil jsem na nálezy dosud neznámých překladů z díla Stefanyka i jiných autorů, rozesetých po českých novinách a časopisech. Naznačil jsem, kde všude lze překlady Stefanykových próz najít a zamyslel se nad příčinami tak velkého překladatelského a čtenářského zájmu. Příspěvek poukazoval také na jiné podoby Stefanykových kontaktů s českým prostředím, dané např. jeho poslaneckou činností v rakouské říšské radě. Hlavní teze tohoto referátu budou zanedlouho prezentovány podrobněji na našich webových stránkách.

Na závěr semináře se rozvinula diskuse. Pozornost vyvolala např. otázka, zda se dá v případě Lesji Ukrajinky mluvit o zastávání feministických názorů nebo zda byly překlady z jejího díla postiženy cenzurou. Probírány byly také otázky související s překládáním Stefanykových prací do češtiny, ať už jde o konkrétní postup překladatelů i jeho výsledky, nebo o nesnadnou otázku překládání autorem použitých dialektismů.

Skoro dvouhodinovou akci lze označit za úspěšnou, užitečnou a podnětnou. Dodatečně si lze položit také otázku, zda může tvorba ukrajinských literárních klasiků vzbudit pozornost současných čtenářů a jak by toho mohlo či mělo být dosaženo. Zaznělo i postesknutí nad tím, že v rámci už zavedené soutěže překladatelů z ukrajinštiny nemohli zatím její účastníci vyzkoušet schopnosti na ukázkách z klasického období ukrajinské literatury. Dověděli jsme se však, že tento problém bude v dohlednu aspoň zčásti řešen.

Domnívám se, že podobné semináře by měly aspoň jednou ročně svést dohromady pracovníky české ukrajinistiky, ale i šikovné studenty tohoto oboru, pokud není jiná forma takového setkání dost dobře možná z finančních či organizačních důvodů. Podobné pravidelně konané akce by nebyly o nic méně důležité a užitečné než s rozmachem pořádané mezinárodní konference, ač jejich užitečnost samozřejmě nezpochybňuji.

Na závěr si nemohu odpustit upozornění na to, že v pozadí se krčí ještě jedna otázka. Jde o to, zda by neměla česká ukrajinistika reflektovat ve větším rozsahu problematiku vysloveně současnou. Mám na mysli využití různých forem, tedy nejen překládání prací dnes tvořících ukrajinských autorů. Je to samozřejmě otázka k další diskusi, které bychom se neměli vyhýbat a která by byla také velice užitečná a potřebná.

(boz)

Rubriky