Jedna věta o Ukrajině v „Hlavní třídě“ Sinclaira Lewise

Mezi laureáty Nobelovy ceny za literaturu se stěží najde přespočet spisovatelů, kteří by psali nebo se aspoň zmínili o Ukrajině. Platí to zejména v případě západních autorů. Náhodné výjimky naznačují, kdy a jak se ukrajinská otázka a tematika staly, třeba jen náhodně, objektem zájmu západoevropských a zámořských literatur.

Sinclair LewisV roce 1930 se stal laureátem Nobelovy literární ceny severoamerický prozaik Sinclair Lewis (1885–1951). Vyznamenání mu bylo uděleno mimo jiné za první jeho významný román, nazvaný Hlavní ulice (Main Street) a vydaný o deset let dříve. Tato hutná próza nabídla čtenářům obrázek poměrů v provinčním městečku Sauk Centre ve státu Minnesota i tamního vývoje (lze-li o něm mluvit) v letech těsně před první světovou válkou a během ní. Právě tam se Lewis narodil a vyrůstal, místní poměry tedy poznal zblízka.

Pokusil se vykreslit takřka sociologizujícím pohledem maloměsto jako typ lokality spoluvytvářející historii a přimět čtenáře k přemýšlení o tomto problému. Svou lokalitu zobrazil láskyplně i ironicky, místy však až nemilosrdně. Pro jistotu přidělil rodnému městečku mírně ironické náhradní jméno Gopher Prairies (v překladu nejspíše: Syslí prérie), ale část obyvatel se stejně v postavách knihy poznala.

Objektem Lewisova zájmu se stala hlavně elita městečka, představovaná živnostníky a zástupci svobodných povolání. Život této skupiny se ubíral vpřed značně jednotvárně a vytvářel poměrně nehybné prostředí, pociťující hrdost až povýšenost nad okolními rolníky. Hlasatelem gopherprairijské uzavřenosti a sebeuspokojení byl týdeník Dauntless (Kuráž), do kterého se Lewis s chutí opakovaně strefuje.

V těchto ne zcela záviděníhodných poměrech se po svatbě ocitla žena vyšších zájmů, Carol Kennicottová, manželka jednoho z místních lékařů. Vytrvale se snažila prosadit určité změny, které by vedly k většímu zkulturnění poměrů v městečku. Toto úsilí, které úplně neakceptoval ani Carolin manžel, vesměs vyšlo naprázdno, a hrdinka proto zažívala opakované zklamání a z něj plynoucí bezradnost.

Lewis-Main Street

Main Street

Obzor místních lidí nebyl nijak široký, např. o Evropě nevěděli mnoho. Znali snad jen část anglické literární tradice a měli povědomí o válce Francie s Německem, jehož se zúčastnil v rámci americké armády jeden z místních obyvatel. Jen Carol znala něco navíc, dokonce i z tehdejší ruské literatury. Zajímal ji v roce 1917 také osud ruské revoluce a sesazeného cara.

Epizoda, týkající se Ukrajiny, která nás zajímá, se ovšem odehrála bez její účasti a mimo hlavní linii děje. V 29. kapitole autor reprodukuje jeden z mnoha hovorů příslušníků místní elity, kde se přetřásal zjev mladého krejčího Erika Valborga, syna švédského rolníka z okolí městečka. Erika, kterému se kvůli jeho zálibě v předvádění neobvyklých textilních kreací říkalo Elisabeth (Betynka), vykreslil autor jako dalšího člověka s širšími obzory a zájmy, byť ani on si s jejich realizací nevěděl rady. Právě proto se Carol s Erikem na krátkou dobu sblížila, než byl Erik donucen kvůli této avantýře Gopher Prairies opustit.

O Erikovi se majitel drogerie Dave Dyer při setkání s jinými notábly vyjádřil následovně: „Elisabeth may doll himself up too much, but he´s smart, and don´t you forget it! I was asking round trying to find out where this Ukraine is, and darn if he didn´t tell me.“ Poté se už hovor stočil jinam. První český překladatel díla, V. A. Jung, přeložil tuto partii následovně: „Bětuška se snad příliš fintí, ale je bystrý, na to nezapomínej! Jen tak mimochodem jsem ho zkoušel a ptal se, kde je ta Ukrajina, a ať jsem janek, jestliže mi to neřekl.“

V modernějším překladu Evy Kondrysové, naposledy vydaném v roce 1984, čteme tuto variantu: „Jen nech na hlavě! Možná, že se Bětuška moc fintí, ale má za ušima, to Ti povídám! Chtěl jsem vědět, kde je tahlencta Ukrajina a ptal jsem se ho, a ať visím, jestli mi to nepověděl právě on.“

Rozdílnost obou variant překladu příslušné partie by mohla být objektem zájmu translatologie. Nás zde zajímá kontext této nepatrné zmínky o vzdáleném, právě se rodícím státu na východě Evropy. Protože se tamní reálie objevují v knize jen zcela výjimečně, působí zmínka o Ukrajině dost překvapivě.

Vzhledem k tomu, že Lewisova kniha sleduje přísně chronologický princip, zjistíme snadno, že rozhovor, ve kterém zaznělo i slovo Ukrajina, se odehrál někdy koncem srpna 1917. V tomto období se už v Ukrajině rozvinulo výrazné autonomistické hnutí, reprezentované Centrální radou (předparlamentem) a Generálním sekretariátem (vládou). Petrohradská Prozatímní vláda musela vzít tyto skutečnosti v potaz. Zprávy o příslušných událostech pronikaly do střední a západní Evropy a zčásti i do severní Ameriky, kde se už zformovala v některých lokalitách poměrně výrazná ukrajinská komunita. V Gopher Prairies a blízkém okolí Ukrajinci ani jiní Slované nežili, značnou roli zde ale hráli lidé z německé, švédské a norské komunity, které Lewis vykreslil v převážně vedlejších úlohách.

Jedním z menších center ukrajinských emigrantů bylo však už v té době největší minnesotské město Minneapolis. Právě odtud přišel do Gopher Prairies za štěstím na krátký čas a v marné naději na lepší uplatnění už zmíněný Erik Valborg. Možná právě díky tomu o Ukrajině, a to snad právě v Minneapolisu, něco přečetl nebo zaslechl, a vyvolal tak posléze nadšení místního drogisty. Takové by mohlo být aspoň částečné rozuzlení smyslu zmínky o Ukrajině, která se v Lewisově rozsáhlé knize ve své ojedinělosti samozřejmě zcela ztrácí. Otázka, proč autor začlenil tuto poněkud exotickou epizodou do svého díla a co věděl nebo si myslel o Ukrajině on sám, bude jen sotva zodpovězena.

Snad se podařilo v tomto materiálu naznačit, že má smysl zabývat se i takovýmito drobnostmi. Rozšiřují totiž podkladový materiál, který by nám měl usnadnit pochopení, kdy, zda vůbec a nakolik pronikalo vědomí o ukrajinské svébytnosti a emancipačních snahách dál a dál od vlastního ukrajinského území. Lewis něco o těchto událostech věděl a stejně tak zaregistroval, možná v souvislosti se souběžným vznikem Československa, existenci Prahy: zmiňuje ji v úvodu své knihy.

Rodící se Československo mělo sice k Ukrajině co do vzdálenosti podstatně blíž. Sotva však najdeme mezi díly české prózy vydanými v roce 1920 takové, které by podobným způsobem reagovalo na dění v Ukrajině. Za určitou, rozsahově skromnější analogii „Hlavní třídy“, bychom mohli považovat román Josefa Hory „Hladový rok“, který byl vydán v roce 1926. Zde je v souvislosti s autorovou rodnou Roudnicí popisováno dění z doby o osm let starší. Ukrajina je tu dvakrát jmenovitě zmíněna v souvislosti s návratem českých válečných zajatců z jejího území po uzavření brestského míru s Ukrajinou. V té době však vystupovala Ukrajina v české literatuře trochu více do popředí hlavně díky dílům tzv. legionářské literatury, která popisovala tehdejší osudy českých protirakouských vojáků v Kyjevě a jiných místech. Tuto zkušenost američtí autoři samozřejmě naprosto postrádali…

(boz)

Rubriky